İmzaya ve Borca İtiraz

Borçlu aleyhine yapılmış olan İcra takiplerinde borçlunun İmzaya ve Borca itiraz hakkı bulunmaktadır. Borçlu, İcra ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde söz konusu senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığını belirtir detay açıklamalı bir dilekçe ibraz etmelidir. İcra dairesine yapılan itiraz sonucunda ilgili İcra dairesi takibi durdurur. Borçlunun itirazı sonucu İcra takibinin durdurulduğu durumlarda Alacaklı taraf “İtirazın İptali” davası açabilmektedir.

Şikayet kendiliğinden icrayı durdurmadığından (İİK.m.22), şikayet dilekçesini alan icra mahkemesi şikayetin sonuçlanmasına kadar “icranın durdurulmasını” gerekli görürse -talep üzerine veya kendiliğinden- “icranın durdurulmasına” karar verebilir. Nitekim doktrinde de bu konuda;

Şikayet kendiliğinden icrayı durdurmaz.(İİK.m.22) Şikayeti alan icra mahkemesi, şikayetin sonuçlanmasına kadar icranın durmasını gerekli görürse talep üzerine veya kendiliğinden icranın geri bırakılmasına karar verebilir.” (KURU, B. İcra ve İflas Hukukun El Kitabı, s: 1139)

Şikayet, bizatihi icra işlemini durdurmaz. Bunun anlamı şudur ki,
şikayete konu oluşturan işlem, şikayetin ileri sürülmesine karşın, uygulanır ve hatta söz konusu işlemden sonra yapılacak işlemin gerçekleştirilmesine de şikayet nedeniyle engel olunamaz.

Ne var ki, şikayete el koyan mahkeme, talep üzerine ve hatta belki de talebe gerek olmaksızın, şikayet konusu işlemin ve doğal olarak bunu izleyen işlemlerin yapılmasını, şikayetin sonuçlandırılmasına kadar geri bırakabilir… ”(POSTACIOĞLU, İ./ ALTAY, S. İcra Hukuku Esasları, s: 84)

İcra ve İflas Kanunu’nun 22.maddesinde, ‘şikayetin icra mahkemesince karar verilmedikçe icrayı durdurmayacağı’ düzenlenmektedir. Şikayet, medeni yargı içinde kendisine özgü bir yol, icranın durdurulması da geçici hukuki koruma olduğuna göre, ihtiyati tedbirlere ilişkin hükümlerin (m.389 vd.) kıyasen uygulanması gerekir.

Buna göre, cebri icra işleminin uygulanmasında gecikmesinde tehlike olan bir hal bulunur ve talep sahibinin haklılığı yaklaşık olarak ispat edilirse bu geçici hukuki korunmaya karar verilir…”(ERİŞİR, E. Geçici Hukuki Korunmanın Temelleri ve İhtiyati Tedbir Türleri, 2013, s. 289 vd.)

Şikayet kendiliğinden icrayı durdurmaz.(m.22) Şikayeti alan icra mahkemesi, şikayetin sonuçlanmasına kadar icranın durdurulmasını gerekli görürse (talep üzerine veya kendiliğinden) icranın geri bırakılmasına karar verebilir. (KURU, B./ARSLAN,R./ YILMAZ, E. İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı,s:75)

İcra mahkemesi gerekli görürse şikayetin sonuçlanmasına kadar takibin durmasına kendiliğinden karar verebileceği gibi talep üzerine de karar verebilir.”(KARSLI, A. İcra Hukuku Ders Kitabı, s: 147)

Şikayet üzerine takibin durması için icra mahkemesinin takibin durmasına karar vermesi gerekir. İcra mahkemesi gerekil görürse, şikayetin sonuçlanmasına kadar takibin durmasına kendiliğinden karar verebileceği gibi, talep üzerine de karar verebilir.” (MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuk, 6. Baskı, 2013, C: 1, s: 104)

İmzaya ve Borca İtiraz Dilekçesini kendinize uygun şekilde Türk Dil Bilgisi ve Hukukî prosedüre uygun şekilde yazdırınız.

2 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim