İkamet İzni Başvurusunun Reddine İtiraz

Yazılacak bir dilekçe ile İdare Mahkemesine dava açılarak İkamet İzni başvurusunun reddine itiraz edilebilmektedir. Has Arzuhalci ikamet izni başvurusunun reddine dair kararlara karşı Türkçe dil bilgisi ve hukuki prosedüre uygun biçimde itiraz dilekçesi yazmaktadır.

İtiraz Süresi: Tebliğ edilen evrakta açıkça yazılıdır. Tebliğ edilen evraklar incelenerek itiraz dilekçesi yazılmalıdır.

İkamet İzni Başvurusunun Reddine İtiraz etmek isteyenler aşağıda paylaştığımız bilgilerden istifade edebilir. İkamet İzni Başvurusunun Reddine İtiraz dilekçesi yazdırmak isteyenler: web sitemizde bulunan Dilekçe Yazdırmak İstiyorum sayfası üzerinden Has Arzuhalci ile irtibata geçerek online dilekçe hizmeti alabilirler.

Arzuhalci

Online Dilekçe Teslimi

6698 S.

Yasaya Uygun

Dilekçe

Telefonuna Gelir

icon 13
Siparişini Ver
icon 14
Ödemeni Yap
icon 15
Dilekçeni Al

İkamet İzni Başvurusunun Reddine İtiraz

İkamet izni başvurusunun reddine itiraz dilekçesi kısa süre içerisinde yazılıp Whatsapp üzerinden PDF formatında online teslim edilmektedir.

İkamet İzni Çeşitleri Nelerdir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 30’da İkâmet izni çeşitleri şöyle açıklanmıştır.

a) Kısa dönem ikamet izni
b) Aile ikamet izni
c) Öğrenci ikamet izni
ç) Uzun dönem ikamet izni
d) İnsani ikamet izni
e) İnsan ticareti mağduru ikamet izni

Yukarıda açıklanan ikâmet izinleri arasında en çok kısa dönem ikamet izninin reddine dair kararlar verildiği görülmüştür. Verilen karara karşı İdare Mahkemesine itiraz edilebileceği açık şekilde yazılıdır. İtirazlar -Yürütmeyi durdurma talepli- olarak yapılmaktadır. İkamet izni başvurusunun reddine itiraz etmek istiyorsanız aşağıda paylaştığımız ilgili kanun maddeleri ile itiraz dilekçesinde bulunması gerekli bilgiler işinize yarayabilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Hangi Nedenlerle Verilir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 31’de hangi yabancılara Kısa dönem ikamet izni verilebileceği açıklanmıştır.

(1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir:
a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
e) Turizm amaçlı kalacaklar
f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler
j) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu[12]
k) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları
(2) (Değişik: 28/7/2016-6735/27 md.) Kısa dönem ikamet izni, birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri hariç olmak üzere, her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle verilebilir.
(3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.
(4) Birinci fıkranın (i) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.
(5) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla beşer yıllık sürelerle verilebilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Şartları

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 32’de İkâmet izni şartları şöyle açıklanmıştır.

(1) Kısa dönem ikamet izinlerinin verilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) 31 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri veya birkaçını ileri sürerek talepte bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek
b) 7 nci madde kapsamına girmemek
c) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak
ç) İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak d) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

Kısa Dönem İkâmet İzninin Reddi

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 33’de Kısa Dönem İkamet İzninin hangi durumlarda reddedildiği şöyle açıklanmıştır.

(1) Aşağıdaki hâllerde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz:
a) 32 nci maddede aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması
b) İkamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi
c) (Mülga: 28/7/2016-6735/27 md.)
ç) Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması
(2) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) İkamet izninin yurt dışında kalış süresi bakımından iptaline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

İkamet izni başvurusunun reddine itiraz
İkamet izni başvurusunun reddine itiraz

İtiraz Dilekçesinde Hangi Bilgiler Bulunur?

İkamet izni başvurusunun reddine itiraz dilekçesinde aşağıda yazılı bilgiler bulunur;

 1. Yürütmeyi Durdurma Taleplidir (Dilekçenin en üstünde yer alır)
 2. …. İdare Mahkemesine (Başlıktır)
 3. Davacının Adı, Soyadı, Kimlik numarası
 4. Davacının Adresi
 5. Davalı Kurum (İlgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü)
 6. Davalı Kurumun Adresi
 7. Dava Konusu: Bu kısımda İlgili Göç İdaresi Müdürlüğünün …/…/……. tarihli, …… sayılı İkamet izni başvurusunun reddine dair işlemin yürütmesinin dava sonuna kadar durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi talebimden ibarettir.
 8. Tebliğ Tarihi
 9. Açıklamalar: Bu bölüm kişiye özel olarak açık ve net olmak üzere anlaşılabilir biçimde yazılmalıdır. İlgili kanun maddeleri dilekçeye ilâve edilebilir. İkamet izni başvurusunun reddine dair karara itiraz dilekçesinin yazımı konusunda Has Arzuhalciden yardım alabilirsiniz.
 10. Hukuki Sebepler: 2577 sayılı İYUK, 6458 sayılı yasa ve ilgili mevzuat.
 11. Deliller: İlgili Göç İdaresi Müdürlüğünün …/…/……. tarihli, …… sayılı İkamet izni başvurusunun reddine dair kararı. Ek olarak İtiraz dilekçesindeki iddiaların dayanağı olabilecek deliller varsa yazılabilir.
 12. Sonuç ve İstem:
  İlgili Göç İdaresi Müdürlüğünün …/…/……. tarihli, …… sayılı İkamet izni başvurusunun reddine dair işlemin yürütmesinin dava sonuna kadar durdurulmasına,
  İlgili Göç İdaresi Müdürlüğünün …/…/……. tarihli, …… sayılı İkamet izni başvurusunun reddine dair işlemin İPTALİNE karar verilmesini arz ve talep ederim.
 13. Günün Tarihi
 14. Ekler: Dilekçe ekinde ibraz edilecek evraklar.
 15. Davacının Adı, Soyadı, İmzası

İkamet izninin reddine dair işlemlere karşı yazılan itiraz dilekçesinde benzer bilgiler bulunmaktadır. Dilekçenin içeriği kişiye özeldir. Dilekçenin yazımı konusunda yardıma ihtiyacınız varsa Has Arzuhalcinin Online Dilekçe hizmeti bulunur.

Aile İkamet İzni Şartları

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 35’de Aile İkamet izninin şartları şöyle açıklanmıştır.

(1) Aile ikamet izni taleplerinde, destekleyicide aşağıdaki şartlar aranır:
a) Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunmak
b) Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak
c) Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek
ç) Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak
d) Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak
(2) Bilimsel araştırma amaçlı ikamet izni ya da çalışma izni bulunanlar, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar veya Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancılar hakkında, birinci fıkranın
(ç) bendi uygulanmaz.
(3) Türkiye’de, destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunacak yabancılarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 34 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri ibraz etmek
b) 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyeti taşıdığını ortaya koymak
c) Evliliği aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapmamış olmak
ç) Eşlerden her biri için on sekiz yaşını doldurmuş olmak
d) 7 nci madde kapsamına girmemek
(4) Türkiye’de bulunan mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahiplerinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmayabilir.

İlgili kanun doğrultusunda İkamet izni başvurularının reddine karşı İdare Mahkemesine itiraz dilekçesi yazmaktayız.

Aile İkamet İzninin Reddi

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 36’da Aile İkamet izninin hangi nedenlerle reddedildiği şöyle açıklanmıştır.

(1) Aşağıdaki hâllerde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz:
a) 35 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında aranan şartların karşılanmaması veya ortadan kalkması
b) Aile ikamet izni alma şartları ortadan kalktıktan sonra kısa dönem ikamet izni verilmemesi
c) Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması
ç) Aile ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi
d) (Mülga: 28/7/2016-6735/27 md.) (2) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) İkamet izninin yurt dışında kalış süresi bakımından iptaline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

İkamet İzni Başvurusunun Reddine İtiraz ile ilgili daha fazla bilgi almak ve İkamet İzni Başvurusunun Reddine İtiraz dilekçesi yazdırmak için web sitemizde bulunan Dilekçe Yazdırmak İstiyorum sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yorum ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çalışma Saatleri

Pazartesi:09:00–22:00
Salı:09:00–22:00
Çarşamba:09:00–22:00
Perşembe:09:00–22:00
Cuma:09:00–22:00
Cumartesi:09:00–22:00
Pazar:09:00–22:00

Bize ulaşmak için

Arzuhalci İletişim sayfasını ziyaret edin.
Çok Sorulan Sorular
Arzuhalciyi Ara
Dilekçe Yazdır