Hukuk Nedir?

Hukuk Nedir? Hukuk, “Hak” kelimesinin çoğuludur. “Hak” ise; doğruluk ve insaf; bir insana ait olan şey, dava ve iddiada hakikata uygunluk anlamındadır.

Bir başka deyişle; hukuken korunmuş menfaat ve bu menfaatten istifade salahiyetidir.

Önce; “hakikat, bilgisizlik, hata” ne demektir; tarif edelim, sonra “Hukuk”u tanımlayalım:

 • Hakikat (Gerçek); bilinen ile bilgi arasındaki tam uygunluk halidir.
 • Bilgisizlik (Cehl); hakikat hakkında hiçbir bilginin bulunmaması halidir.

HATA; kusur, yanılgı, istemeyerek yapılan.

 • Hukuk; aklın, vicdan süzgecinden geçirerek ortaya koyduğu ve toplum halinde yaşayan kişilerin hal ve hareketlerini, kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması kanun kudretiyle Devlet müeyyidesine (yaptırımlarına) bağlanmış bulunan sosyal kuralların tümüdür. Bir başka ifadeyle; toplumu düzenleyen ve Devlet müeyyidesi ile kuvvetlendirilmiş kuralların tümüdür.

Hukuk Kuralları;

 • Hukuk kurallar genellikle, emir niteliğindedir. Uyulmaması halinde, müeyyide (yaptırım); bir başka ifadeyle, Devlet’in zorlayıcı hareketini gerektirir.

Hukuk kurallarının;

 • İlgili olduğu sahanın kanunlarına ters düşmemesi,
 • Uygulanabilir olması,
 • Hukukî istikrarı sağlayabilir olması,
 • Adil olması,
 • Uygun müeyyideyi öngörmesi,
 • Gayeyi en doğru şekilde ifade edecek cümle yapısıyla kaleme alınmış olması,
 • Eksiksiz, açık, çelişkisiz ve yeterli bir düzenleme getirmesi, şarttır.

Hukuk’un konusu ve gayesi nedir?

 • Toplum içinde hukuk düzenini kurmak ve sürdürmek; kişiler ve kişilerle siyasi iktidarın teşkilatlanmış şekli olan Devlet arasında ortaya çıkabilecek menfaat çatışmalarını azaltmak, ortadan kaldırmak ve adâleti sağ. lamaktır.

Hukuk düzeni nasıl sağlanır?

 • Hukuk kuralları ve bunlara uymayanlara karşı müeyyideler (ceza, cebrî icra, tazminat, hükümsüzlük, iptal) ve bu müeyyideler hakkında karar verecek, uygulayacak zorlama teşkilatı (Yürütme, Yargı, İcra, İnfaz) ile sağlanır.

MÜEYYİDE (Yaptırım); herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun şekilde hareket etmeme halinde karşılaşılacak olan tepkidir.

Hukuk kurallarının müeyyidesi, genellikle o hukuk kuralını koymuş olan yetkili makam tarafından önceden belirtilmiştir.

Başlıca hukukî müeyyideler şunlardır:

 • Ceza,
 • Cebrî icra,
 • Tazminat,
 • Hükümsüzlük,
 • İptal,

TÜRKİYE’NİN HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ Roma/Cermen Hukuk sistemidir. (Kara Avrupası Hukuk Sistemi/Kontinental Hukuk Sistemi.)

“Yürürlükteki Hukuk” ne demektir?

Belirli bir ülkede, belirli bir zamanda yürürlükte olan Hukuk kurallarının tümü, demektir. Buna “Pozitif Hukuk” da denir.

Kanunkoyucu tarafından konulan hukuk kuralları; yani Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler anlaşılır. Buna “Mevzuu Hukuk” da denir.

Yazılı Olmayan Hukuk ne demektir?

Bir toplumda uzun süreden beri uygulanagelen ve yazılı olmayan hukuk kuralları, demektir. Buna “örf ve Âdet Hukuku” da denir.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim