Hacizli Malların Satışı

Hacizli malların satışı ile ilgili açıklamalar nelerdir?

Haczedilen malların İcra Dairesince satılabilmesi için alacaklının satış talebinde bulunması lazımdır. Alacaklı; haciz tarihinden itibaren menkul mallar için 1 yıl, gayrimenkuller için ise 2 yıl içinde satış talebinde bulunmazsa, haciz kalkar (İİK. m: 106, 110).

Alacaklı talep etmeden borçlunun talebi ile de satış yapılabilir. İcra Müdürü, kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir (İİK. m: 113),

Satış, açık artırma ile yapılır. 1. ve 2. artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan olunur (İİK. m: 114/1).

Aşağıdaki hallerde satış pazarlık suretiyle yapılabilir (İİK. m: 119):

Gayrimenkul 3 defa bagırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak, artırma bedeli, gayrimenkul için tahmin edilmiş olan kıymetin en az % 60’ını bulmak ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar o gayrimenkul ile temin edilmişse, bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmak ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şarttır (İİK. m: 129).

Satış bedeli peşin ödenir. Ancak İcra Müdürü, alıcıya 10 günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir (İİK. m: 130).

İhalenin Sonucu: İcra Dairesi tarafından gayrimenkul kendisine ihâle edilen alıcı o gayrimenkulün mülkiyetini iktisap etmiş olur (İİK. m: 134).

Paranın Alacaklıya Ödenmesi

Haczedilen mallar satıldıktan sonra, elde edilen paradan alacaklının alacağı ödenir. Alacaklıya verilecek para; alacağın aslı, işlemiş olan faizleri ve alacaklının ödemiş ve yapmış olduğu bütün İcra harcı ve masraflarıdır. İcra takibi bir Avukat vasıtasıyla yapılmışsa. “Avukatlık Vekalet ücreti Tarifesi”ne göre hesaplanacak vekalet ücreti de, alacaklıya takip masrafı olarak ödenir.

Borçlunun, birden fazla alacaklısı aynı mallara haciz koydurtmuşlarsa; ve bu malların satışı sonucunda elde edilen para, alacakların hepsini karşılamaya yetmiyorsa; İcra Müdürü, önce İİK. m: 206’ya göre bu alacaklıların sırasını gösteren bir “Sıra cetveli” yapar. Bu sıra cetveli kesinleştikten sonra, eldeki para bu cetvele göre dağıtılır.

Alacaklı, borçlunun haczedilen mallarının bedelinin yetmemesi sebebiyle, alacağını tamamen alamamışsa; kendisine alamadığı miktar için bir “Borç ödemeden aciz belgesi” verilir.

İhâlenin Feshi – Satışın Bozulması

İhâlenin yapılmasında, bu konudaki usul hükümlerine aykın hareket edilmiş veya artırmaya fesat karaştırılmış (BK. m: 226) ise, menfaatı olan her ilgili, ihâle tarihinden itibaren 7 gün içinde, İcra Tetkik Mercii’ne başvurarak, şikayet yoluyla ihalenin feshini isteyebilir (İİK. m: 134).

Satış ilânı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hata veya ihâlede fesad daha sonra öğrenilmişse, şikâyet müddeti, bunları öğrenme tarihinden itibaren 1 yılı geçemez.

İhâlenin feshini şikâyet yoluyla talep eden ilgili, yapılan yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel (ihlâl edilmiş) olduğunu ispata mecburdur.

Şikâyet, takibin yapıldığı İcra Dairesi’nin bulunduğu yer İcra Mahkemesi’ne dilekçeyle yapılır.

Satış, istinabe olunan İcra Dairesince yapılmışsa, o yer İcra Mahkemesi de yetkilidir.

Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılan Malların Haczi

Bir kimsenin başkasına naklettiği bir menkul malin mülkiyetinin kendisinde kalmasını sağlamak için yapılan sözleşmeye “Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesi”; böyle bir sözleşmeyle yapılan satışa da “Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış” denir. Bu satışın geçerli olabilmesi için, alıcının ikametgâhındaki Noterlikçe onanması ve özel kütüğüne kaydedilmesi şarttır (TMK. m: 764).

Bu tür satış, genellikle taksitle otomobil satışlarında uygulanır.

Alıcı, malın satış bedelinin vadesi gelen taksitlerini ödüyorsa; alacaklı, malın haczedilip satılmasını isteyemez. Bunu isteyebilmesi için, Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesini feshetmesi gerekir.

Alıcı, malın satış bedelinin vadesi gelen taksitlerini ödememiş ve böylelikle mütemerrit borçlu durumuna düşmüşse; satıcı sözleşmeyi feshedebilir ve önceden almış olduğu taksitleri geri vererek, malın kendisine iadesini isteyebilir.

Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun elinde veya üçüncü şahista olan menkul ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir (İİK. m: 257/1).

Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir (İİK. m: 257/II):

Borçlunun belli yerleşim yeri yoksa,

Borçlu edim ve yükümlülüklerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa.

İhtiyati haciz kararı alınınca; borç, yalnız borçlu hakkında hemen ödenecek duruma gelir.

İhtiyati haciz karan, Mahkemeden istenir. Alacak, ticarî nitelikte ise, Ticaret Mahkemesi görevlidir. Diğer alacaklar için görevli mahkeme alacağın miktarına bakılarak HUMK. m: 8’e göre belirlenir.

Dâvâ, borçlunun ikametgâhı mahkemesinde açılır. Dilekçeye borç senedi de eklenir.

İhtiyati Haciz Dilekçesinde Olması Gereken Temel Bilgiler

  • İhtiyati Haciz İsteyen Alacaklının Adı Soyadı
  • İhtiyati Haciz İsteyen Alacaklının T.C. Kimlik Numarası
  • İhtiyati Haciz İsteyen Alacaklının Adresi
  • Borçlunun Adı Soyadı
  • Borçlunun T.C. Kimlik Numarası
  • Borçlunun Adresi
  • Konu: İhtiyati haciz talebimden ibarettir.
  • Açıklamalar:
  • Netice ve Talep:
  • Ad-Soyad-İmza:

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim