Devlet – Kanun Nedir?

Devlet, Kanun nedir? sorularının cevabını bulabileceksiniz.

☆ Devlet nedir?

Belirli bir ülke üzerinde; Hükûmetle temsil olunan, üstün ve merkezî bir otoritenin hükmü ile gözetimi altında, belirli bir hukukî düzene bağlı olarak yaşayan insanlardan meydana gelmiş en geniş, bağımsız siyasî birliktir.

Devletin; Millet, Ülke ve Egemenlik olmak üzere 3 unsuru vardır.

  • 1) MİLLET: Geçmişte birlikte gülüp-ağlamış olan; halde birlikte yaşamak arzu ve iradesini taşıyan, gelecek hakkında da aynı ülküyü besleyen ve bunları gerçekleştirme yolunda aynı inanca sahip olan insanların meydana getirdiği toplumdur.

Bir başka deyişle; bir ülke üzerinde oturan, birbirlerine tarih ve kültür bağlarıyla bağlı, birlikte yaşamak ve mutluluğa ulaşmak ülküsünde birleşmiş fertlerin oluşturduğu sosyal bir topluluktur.

  • 2) ÜLKE: Devletin, üstünde egemenliğini kullandığı sınırlanmış bir yeryüzü parçasıdır. Bu toprak, devlet için bir faaliyet sahası ve bir tasarruf konusudur.
  • 3) EGEMENLİK: Ülke üstünde insanlara emir veren ve kanun çıkaran bir iktidardır ve Devletler topluluğunda, Devlet şahsiyet ve istiklâlinin ifadesidir.

Devletin şekli nasıl tâyin olunur?

Anayasa ile tâyin ve tespit olunur, 1982 tarihli Anayasamıza göre; “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.” (m:1).

Cumhuriyetin nitelikleri de 2’nci maddede şöyle belirlenmiştir: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adâlet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı , Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir”.

☆ DEVLET’İN ORGANLARI, YETKİ VE GÖREVLERİ

1) YASAMA ORGANI
Yasama organi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Yasama (Kanun koyma) yetkisi, Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Bu yetki devredilemez (Any. m: 7).

2) YÜRÜTME ORGANI
Yürütme organı, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’dur. Yürütme (Kanunları uygulama) yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir (Any. m: 8).

Yargı organları, Bağımsız Mahkemeler’dir.
Yargı (dâvâları görme) yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır (Any. m: 9). •

KANUN NEDİR?

Yasama organı tarafından belli usûllere uyularak hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanmakla yürürlüğe giren yazılı hukuk kurallarıdır.

KANUNLARIN ÖZELLİKLERİ:

Geneldirler. Ancak istisnaî (ayrıksal) olarak özeldirler. Bir başka ifadeyle; kanunlar, aynı durumda olan bütün kişi ve olaylara uygulanırlar.

Süreklidirler. İstisnaları hariç; kanunlar, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren, yürürlükten kaldırılmasına kadar, sürekli olarak ilgili oldukları her olayda uygulanırlar. Anayasa’ya aykırı olamazlar (Any. m: 11).

  • KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ:

Anayasa’nın 10’uncu maddesine göre: “Herkes, dil, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin Kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”.

  • KANUNLAR NASIL YAPILIR?

Kanun yapma yetkisi TBMM’ne aittir (Any. m: 7). Ancak, TBMM’nin kanun yapabilmesi için, Bakanlar Kurulu veya Milletvekillerinin “Kanun Teklifi’nde bulunması gerekir (Any, m: 88).

KANUN TASARISI: Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanıp, TBMM’ne sunulan Kanun Projesi’ne “Kanun Tasarısı (Layihası)” denir.

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim