Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri nelerdir? Yaygın olan Boşanma Sebeplerini bu sayfada açıklamış olduk. Boşanma Sebeplerinin nitelikleri de açıklamalarda bulunmaktadır. Daha Fazla bilgi sahibi olmak isterseniz Web sitemizde arama yapabilirsiniz.

Boşanma sebepleri ile ilgili pek çok bilgiyi bu sayfada bulabileceksiniz. Boşanma davası açmak istiyorsanız bilgi almak için Boşanma davası nasıl açılır sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Boşanmak istiyorsanız; Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Zina Boşanma Sebebidir

Boşanma sebepleri arasında zina bulunur. Evli bir erkeğin karısından başka bir kadınla veya evli bir kadının kocasından başka bir erkekle cinsi ilişkide bulunmasına zina denir. TMK. m. 161’de boşanma sebebi olarak gösterilmiştir.

Boşanma Sebebi Olan Zinanın 3 unsuru;

 1. Evli olmak: Zina yapan kişinin evli olmasıdır.
 2. Başkası ile cinsî ilişkide bulunmak
 3. Zina yapan kişinin, eşinden başkası ile cinsi ilişkide bulunmasıdır.

Eşlerden herhangi birinin evlilik dışındaki homoseksüel ilişkileri zina sayılmaz. Ancak, erkeğin bir kadınla normal olmayan yoldan cinsi ilişkide bulunması zina sayılır.

Aşağıdaki durumlar Yargıtay’a göre zina sayılır:

 1. Kadınla, erkeğin bir odada bulunup, öpüşmeleri.
 2. Ahlâk dışı ilişkiyi gösteren fotoğraf.
 3. Erkek ile kadının yalnız başlarına bir evde bulunmaları.
 4. Otelde aynı odada birlikte kalmak.
 5. Çocuk yapma yeteneğinin bulunmadığı tıbben sabit olan kocanın, karısının hamile kalması.
 6. Kocanın 300 günden fazla bir süre karısından ayrı yaşadığı halde karısının hamile kalması.
 7. Zina’nın gerçekleşmesi için, cinsiyet organlarının birleşmesi şarttır.
 8. Kusurlu olmak: Zina yapan; yaptığı işin, cinsi ilişki olduğunu ve bunu eşinden başka biriyle yaptığını,
 9. Davacı, iddiasını ispat etmek zorundadır. Bunu her türlü delil ile ispat edebilir. Mutlaka “Suçüstü” yapılmak suretiyle ispatı gerekmez.
 10. Eşin zina yaptığına dair birtakım kuvvetli ve inandırıcı belirtiler/ipuçları varsa, hakim bunları takdir ederek sonuca varabilir.
 11. Hâkim, davalının zina yaptığına kanaat getirince, tarafların boşanmalarına hükmeder.

Davalı zina yaptığını ikrar ederse, ne olur?

Davalı eş, zina yaptığını ikrar ederse, bu, davanın ispatı bakımından bir delildir, ancak TMK. m: 184/III uyarınca hâkimi bağlamaz.

Zina nedeniyle açılmış bir boşanma davasında, dávâlı eş, dâvâcı eşinin de zina yapmış olduğunu iddia ve ispat etse bile, bu durum açılmış olan davayı düşürmez, yani zinalar takas ve mahsup edilmez.

Davacı, zina yapan eşini affederse ne olur?

Dava hakkı ortadan kalkar, çünkü affeden tarafın dava hakkı yoktur (TMK. m: 161/III).

Af, sarih (açık) ya da zimni (örtülü) olabilir. Ama, affeden eşin mutlaka serbest iradesi sonucu olmalıdır.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası ne zaman açılır?

Dava açmaya hakkı olan tarafın, zinayı öğrendiği andan itibaren 6 ay ve her halde zinanın gerçekleştiği andan itibaren 5 sene içinde dava açması gerekir (TMK. m: 161/II).

Bu süreler, hak düşüren süredir. Hakim, sürenin geçtiğini öğrenirse, bunu kendiliğinden dikkate alır.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası nerede açılır?

Eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesinde açılır.

Hayata kast, Boşanma Sebebidir

Eşlerden birinin, diğerinin hayatına kast etmesi demektir. Bunun için, öldürmek gayesine yönelmek yeterlidir. Mesela; eşlerden birinin, diğerini herhangi bir şekilde öldürmeye teşebbüs etmesi veya intihar vasıtaları sağlamak suretiyle intihara teşvik etmesi, hayata kasttır. Ancak, hayata kast ettiği ileri sürülen eşin ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) olması, yani davranış yeteneğinden yoksun olmaması şarttır.

Pek Kötü Davranış Boşanma Sebebidir

Boşanma sebepleri arasında bulunur. Pek kötü davranış, eşe yapılan eziyetler, kişisel ve ruhsal sağlığını tehlikeye sokacak davranışlar gibi davranışlardır.

Kocanın, karısını devamlı surette tahkir edip, dövmesi ve yaralaması; hürriyetini tahdit etmesi, cinsi sapık olması, mesela, karısı ile ters yoldan cinsi ilişkide bulunmak (livata) istemesi, karısının vücudunda sigara söndürmesi, cinsi ilişkinin zararlı olduğu hallerde (mesela, kalp ve göğüs hastalıklarında) eşini cinsi ilişkide bulunmaya zorlaması pek fena muamelelerdendir.

Onur Kırıcı Davranışlar Boşanma Sebebidir

Boşanma nedenlerinden biri de onur kırıcı davranıştır. Taraflardan birinin, diğerinin doğrudan doğruya şahsına yönelttiği özel ağırlığı ve niteliği olan hareketlerdir. Mesela; eşi, evlendikleri zaman bakire olduğu halde, aksini iddia ederek sağda-solda eşinin zifaf gecesi bakire çıkmadığını söyleyen kocanın bu davranışı, karının namus ve şerefini ihlal etmektir.

Pek kötü veya onur kırıcı davranış kusura dayanan boşanma sebebidir.

Bu tür davranışlarda bulunan eşin ayırt etme gücüne sahip olması gerekir.

Boşanma sebebi olarak ileri sürülen davranışın, diğer eşin kışkırtması (tahriki) veya kızgınlık (hiddet) anında yapılmış olması, kusuru ya tamamen ortadan kaldırır ya da hafifletir ve bu durumda boşanma sebebi olmaz.

Boşanma Davası Nasıl Görülür?

 • Nüfus kayıtları getirtilir.
 • Davanın süresinde açılıp, açılmadığı incelenir.
 • Şahitler dinlenir
 • Diğer deliller tartışılır.
 • Ceza Dâvâsı da açılmışsa, o dosya da celbedilir.
 • Dava sırasında; davacı, davalıyı af ederse, dava reddedilir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Boşanma sebepleri arasındadır. Suç işlemeye alışkanlık ve haysiyetsiz hayat sürme boşanma sebepleri arasındadır. Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir (TMK. m: 163).

Küçük düşürücü suç /Terzil edici cürüm” Utanç verici ya da yüz kızartıcı nitelikteki suç demektir.

Bu çeşit suçlar; ahlak kurallarının ve toplumun reddettiği, işlendiği zaman da, normal bir insanın yüzünü kızartan suçlardır. Suçun, yüz kızartıcı olup, olmadığını Hakim takdir eder.

Hırsızlık, dolandırıcılık, milleti aleyhine casusluk yapmak, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet almak, ihtilas, sahtekârlık, uyuşturucu madde kullanmak veya ticaretini yapmak, genelev işletme, fuhşa teşvik ve tahrik etmek, çocuk düşürmek gibi suçlar terzil edici cürümlerdir.

Adam öldürme suçunun küçük düşürücü/yüz kızartıcı nitelikte olup olmadığı, onun sâikine (sebep olan şeye) ve suçun işleniş biçimine göre belirlenir. Mesela, meşru müdafaa/haklı savunma dolayısıyla adam öldürmede, suçun “küçük düşürücü” niteliği yoktur.

Suç işleme sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için, küçük düşürücü suçu işleyen eşin ceza kovuşturmasına uğramış ve bu suçtan dolayı hüküm giymiş olması şart değildir.

Eş hırsızlıktan hüküm giyse, diğer eş buna dayanarak boşanma davası açabilir mi?

Boşanma sebepleri arasındadır. Evet, açabilir. Zira hırsızlık, yüz kızartıcı suçlardandır.

Haysiyetsiz bir hayat sürmek, ne demektir?

Toplum hayatının görüşüne göre; namus, itibar ve şereften uzak bir şekilde yaşamak, demektir.

Ahlaken düşük kimselerle dostluk veya arkadaşlık yapmak, genelev işletmek, ayyaşlık, kumarbazlık, homoseksüellik, kaçakçılık, livata yapmak veya yaptırmak, safahata düşkün olmak ve israf, yabancılarla sevişmek gibi fiiller haysiyetsiz yaşamaya birer örnektir.

Haysiyetsiz bir hayat sürmenin boşanma sebebi olabilmesi için, haysiyetsiz hayatın devamlı olması şarttır. Ayrıca, böyle bir hayat, tarafların müşterek hayatını çekilmez hale getirmiş olmalıdır (TMK. m: 163). Durumun takdiri, Hakime aittir.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma dâvâsı nerede ve ne zaman açılır?

Eşlerden birinin yerleşim yeri veya dâvâdan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesinde açılır (TMK. m: 168).

Dâvâ her zaman açılabilir (TMK. m. 163).

Terk Boşanma Sebebidir

BOŞANMA SEBEPLERİ ARASINDA BULUNUR. TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

TMK. m: 164’e göre; eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine Hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma Davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Dâvâya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe 2 ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma dâvâsı açmak için belirli sürenin 4’üncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra 2 ay geçmedikçe dava açılamaz.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası açabilmek için aranan şartlar

Terk fiilinin ortak hayata son verecek şekilde gerçekleşmiş olması: Eşlerden birinin ortada haklı ve inandırıcı bir sebep olmadan, ortak konuta hiç gelmemesi de terk sayılır.

Eşlerden biri, diğerini ortak konuttan kovsa ya da konutu terk etmeye zorlasa ve bir daha o konuta almasa, bu durumda ortak konutu terk eden, kovulan eş değil, onu kovan/terke zorlayan eştir.

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadı bulunması: Terkin, haklı bir sebebe dayanmaması ya da evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amaç ve niyetiyle gerçekleşmiş olması şarttır.

Hakim tarafından verilen “Ayrılık Kararı”ndan dolayı ayn yaşamak veya tarafların anlaşarak bir süre ayrı yaşamalan, terk sayılmaz.

Koca, ortak konuta başka bir kadın getirse ve eşini hep birlikte yaşamaya zorlasa, eş buna razı olmadığı için evi terk etse, koca, terk sebebiyle boşanma davası açabilir mi?

Açamaz. Çünkü, konutu terkde haklı sayılır. • Koca, ayrı ortak bir konut açma girişiminde bulunmadan eşini, kendi ana babası yanında oturmaya zorlayabilir mi?

Zorlayamaz. Bu durumda eşin, buraya gitmemesi veya gitmişse, konutu terk etmesi durumunda haklı sayılır. Bu durumda koca, terk sebebiyle boşanma dâvâsı açamaz.

Ayrı yaşamanın en az 6 ay sürmüş ve hålen devam ediyor olması: Konutu terk eden eş, 6 ay dolmadan önce ortak konuta dönerse ve eşiyle birlikte yaşamaya başlarsa, bu süre kesilmiş olur.

Terkeden eşe ihtarda bulunulması: Terk edilen eş, en erken, terk olayından sonraki 4’üncü ayın sonunda Hâkime başvurabilir. Çünkü, bu süre, eşin ortak konuttan aynı yaşayabileceği asgari (en az) süredir ve mutlaktır.

Bu 4 aylık sürenin hesaplanmasında BK. m: 76 hük-mü uygulanmaz. Bu nedenle, her türlü tatil günleri de 4 aylık süreye dahildir; sürenin son gününün tatile rastlaması halinde de süre uzamaz.

Terkedilen eşin “Terk Sebebiyle İhtar İstemi” üzerine, Hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda, terkeden eşe 2 ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiğini ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarida bulunur.

Terkeden eşin adresi bilinmiyorsa, ihtar “İlan Yolu” ile yapılır.

★ Boşanma Dava Dilekçelerinizi Türkçe Dil Bilgisi ve Hukuki prosedüre uygun yazdırın.

4 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 • Eşim beni aldatıyor. Boşanma Davası açmak istiyorum. Dilekçe yazılması gerekiyor. Yardımlarınıza ihtiyacım var. Lütfen bana ulaşın.

 • Bence, benim düşüncem ve fikrim; Boşanma sebepleri arasında yaygın denilebilecek sebepler arasında ilgisizlik ve aldatma bulunuyor. Maddi durum her ne kadar iyi olsa da bir süre sonra geçimsizlikler meydana gelebiliyor. Boşanan arkadaşlarımdan kim varsa sürekli aldatıldıklarını söylediler. İlgisizlik de cabası.

arzuhalci

Çalışma Saatleri

Pazartesi: 09:00–17:00
Salı: 09:00–17:00
Çarşamba: 09:00–17:00
Perşembe: 09:00–17:00
Cuma: 09:00–17:00
Cumartesi: 09:00–17:00
Pazar: 09:00–17:00
Arzuhalciyi Ara
Whatsapp İletişim